INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU KLIENTŮ < Home


INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU KLIENTŮ
A SPOLUPRACUJÍCÍCH OBCHODNICH PARTNERŮ společnosti
ATG s.r.o (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP, s.r.o.)

Uvedené informace jsou poskytnuty v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako GDPR).
 • Správce: společnost ATG s.r.o (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP, s.r.o.)
 • se sídlem: Matějská 2416/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 • IČ: 453 14 772, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8740.
 • Kontaktní údaje Správce: provozovna ATG, Toužimská 771, Praha 9 - Letňany 199 00, email: atg@atg.cz, tel: + 420 273 037 611
 • Kontakt pro GDPR: e-mail: help@atg.cz, útvar Lidské zdroje

Způsob a rozsah zpracování osobních údajů:
Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se vztahují dle platných právních předpisů na správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR, dále že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a dále že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR.

Zdroj osobních údajů:
 • Subjekty osobních údajů – fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují.
 • Správci osobních údajů – dodavatelé, odběratelé, koncoví zákazníci, certifikační orgány a instituce.
 • Veřejné evidence a rejstříky.
 • K zajištění bezpečnosti společnosti ATG , jeho zaměstnanců, spolupracovníků a klientů jsou na a v objektech ATG instalovány kamerové systémy a docházkové a přístupové systémy. O umístění kamerových systémů jsou subjekty údajů vždy informovány informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do prostoru společnosti. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány.

Účel zpracování osobních údajů:
 • Plnění smluv - Poskytování služeb v oblasti NDT.
 • Plnění smluv - Provádění inspekčních činností.
 • Plnění smluv - Poskytování personální kvalifikace v oblasti NDT.
 • Plnění smluv - Zajištění podmínek pro provádění montážních prací a kompletaci dodávaných výrobních zařízení v místě dodávky dle uzavřených obchodních smluv.
 • Nabídka produktů a služeb společnosti a spolupracujících obchodních a certifikačních partnerů a organizací (obchodních sdělení dle Zákona 480/2004 Sb).
 • Zajištění provozních činností společnosti.
 • Ochrana majetku a osob.

Za uvedeným účelem zpracováváme údaje:
 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození a číslo průkazu totožnosti, fotografie.
 • Kontaktní a adresné údaje: adresa, tel. e-mail, pracovní pozice, firma.
 • Údaje dokladující odbornou způsobilost: vzdělání, odborná praxe, další údaje o kvalifikaci (certifikáty a osvědčení).
 • Údaje dokladující zdravotní způsobilost dle požadavků kvalifikačních předpisů. Osobní údaje pro posouzení pracovní schopnosti dle čl. 9 odst. 2 ad h) Nařízení GDPR. Osobní údaje se týkají zrakové způsobilosti pro výkon NDT činnosti na základě Souhlasu.

Doba uložení osobních údajů: Doba uložení je dána dobou trvání smluvního závazku a příslušnými kvalifikačními předpisy a interními směrnicemi. V oblasti poskytování personální kvalifikace je standardní doba uložení 10 let i více v závislosti na požadavcích daných kvalifikačními předpisy (např. ČSN EN ISO 9712, ASNT Recommended Practice SNT-TC-1A, EN4179/NAS410 a jiných).

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů: K zajištění uvedeného účelu zpracovává osobní údaje Správce – ATG, dále Zpracovatelé ATG (na základě smluv o zpracování osobních údajů dle GDPR) případně další třetí osoby v rozsahu definovaném příslušnou obchodní či jinou smlouvou. Třetí osobou může být koncový zákazník, pro kterého byl předmět smlouvy realizován/určen nebo certifikační orgány, nebo organizace provádějící audit činností přímo související s předmětem plnění smlouvy a/nebo ověřující odbornou způsobilost NDT personálu u Dodavatele a/nebo Zákazníka.

Práva Subjektu údajů: Každý Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů Jde zejména o informace o totožnosti Správce, účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, o příjemcích osobních údajů. Svá práva v souladu kapitolou III. Nařízení GDPR muže uplatnit na poštovní adrese provozovny firmy ATG, Toužimská 771, 199 00 Praha 9 - Letňany nebo na e-mailu: help@atg.cz
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL