Pro koho je určeno mezilaboratorní porovnání výkonnosti NDT laboratoře? < Home


Pro koho je určeno mezilaboratorní porovnání výkonnosti NDT laboratoře?

Mezilaboratorní porovnávání NDT laboratoří v rámci zkoušení způsobilosti dle EN ISO/IEC 17043:2010 s názvem „Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti“ je určeno pro všechny NDT laboratoře, které chtějí kontinuálně zlepšovat a ověřovat kvalitu a posilovat důvěru zákazníků, příp. akreditačních orgánů, v jimi poskytovaných službách.

Jaké jsou cíle zkoušení způsobilosti v oblasti NDT?

Mezi typické cíle mezilaboratorních porovnávání patří:
 • vyhodnocení výkonosti poskytovaných služeb NDT laboratoří a jejich vzájemné porovnání
 • zlepšování výkonosti úrovně služeb účastníků zkoušení způsobilosti
 • kontinuální zlepšování managementu NDT laboratoří
 • posílení důvěry zákazníků v kvalitu poskytovaných služeb
 • plnění akreditačních požadavků
Potřeba trvalé důvěry ve výkonnost NDT laboratoře je důležitá nejen pro laboratoře, zákazníky a regulační orgány, ale též pro orgány akreditující či autorizující laboratoře. Dále roste i potřeba zkoušení způsobilosti pro další činnosti posuzování shody, např. pro inspekce a certifikaci výrobků.

Způsobilost ATG s.r.o. pro provádění služby Poskytovatele zkoušení způsobilosti v NDT

Na základě splnění požadavků ČSN EN ISO/IEC 17043 má od roku 2013 samostatný útvar ATG s.r.o. s názvem „Poskytovatel zkoušení způsobilosti ATG“ (zkratka PZZ ATG) udělenu akreditaci Českým institutem pro akreditaci a vydáno platné osvědčení o akreditaci. PZZ ATG byla přidělena akreditační značka Z 7012.

Dne 27. dubna 2017 byla podepsána „Dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace EA MLA“ pro oblast poskytování zkoušení způsobilosti podle EN ISO/IEC 17043. Tato evropská dohoda znamená, že její signatáři si navzájem uznávají udělené akreditace a protokoly, zprávy a certifikáty vydané akreditovanými osobami signatářů. Na udělenou akreditaci ATG se vztahuje dohoda EA MLA pro oblast zkoušení způsobilosti NDT laboratoří v metodách ET, LT, MT, PT, RT, UT a VT.

Způsob provádění služby poskytovatele zkoušení způsobilosti v oblasti NDT

PZZ ATG (Poskytovatel zkoušení způsobilosti ATG) průběžně vyhlašuje na webových stránkách ATG (www.atg.cz) programy pro NDT metody MT, PT, RT, UT a VT, přednostně pro výrobky se svarem. Programy pro metody ET a LT, a ostatní výrobkové sektory pro dříve uvedené metody jsou vyhlašovány na základě zájmu NDT laboratoří. Účast NDT laboratoře v programu je realizována na základě přihlášky. Minimální počet účastníků v programu je 3, maximální je 15 účastníků.

Je snahou PZZ ATG, aby každý účastník obdržel výsledky do jednoho roku od data zahájení sekvenčního rozesílání vzorku. Každý účastník při sekvenčním rozesílání obdrží zkušební vzorek, zadání k provedení zkoušky, formulář protokolu pro záznam výsledků a pokyny pro účastníka. Účastník provede praktické přezkoušení vzorku podle zadání a výsledek zaznamená do protokolu o zkoušce. Hodnocení výkonu účastníka se provádí podle systému hodnocení vztažných hodnot tak, jak jsou uvedeny v zadání zkoušky. Podklady od účastníků jsou vyhodnoceny až po ukončení sekvenčního předávání zkušebního vzorku.
Po vyhodnocení programu a po zaplacení faktury za účast jsou každému účastníku (NDT laboratoři) zaslány následující dokumenty:
 • Závěrečná zpráva účastníka – obsahuje konkrétní hodnocení výkonosti dané laboratoře včetně doporučení. Tato zpráva je důvěrná a je poskytována pouze dané laboratoři.
 • Souhrnná závěrečná zpráva – obsahuje anonymní hodnocení výkonosti všech účastníků programu
 • Certifikát o účasti a výsledku v programu zkoušení způsobilosti.
Proti výsledku hodnocení výkonosti NDT laboratoře může každý účastník podat písemnou stížnost / odvolání.

Porovnání výkonosti pracovníků NDT laboratoře

Na základě zájmu účastníků zkoušení způsobilosti je zavedena doplňková služba, která umožňuje nezávislé a nestranné porovnání výkonosti pracovníků NDT laboratoře pro danou metodu.

Tato služba nespadá pod akreditaci ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043!


Základní předpoklad pro využití této služby je přihlášení a realizování účasti v daném programu zkoušení způsobilosti (dále jen PZZ) na základě standardní přihlášky. Zásady, principy, postupy, formuláře, vyhodnocení, dokumentace a výsledky včetně vydávání certifikátů pro PZZ laboratoře nejsou nově zavedenou službou dotčeny.

K doplňkové službě porovnání výkonosti pracovníků (dále jen PVP) se účastník přihlásí pomocí standardní přihlášky. Pokud se účastník k této službě přihlásí, dostane se standardními podklady pro provedení PZZ i protokoly pro provedení PVP.

Provedení zkoušek a vystavení protokolů pro PVP musí být provedeny před provedením a vystavením protokolu zkoušky PZZ. Doba pro provedení zkoušky PVP pro jednoho pracovníka je jeden pracovní den. Součástí protokolu pro PVP je i prohlášení pracovníka NDT laboratoře o zachování důvěrnosti o zkušebním vzorku a nesdělování výsledku zkoušky třetí osobě. Vyhodnocení protokolů PVP je prováděno v rámci ukončení programu PZZ. Hodnocení je provedeno stejným způsobem jako u PZZ. Originály těchto protokolů včetně formulářů vyhodnocení budou zaslány zpět laboratoři společně s vyhodnocením PZZ.

Cena za poskytnutí PVP pro jednoho pracovníka je dána platným ceníkem PZZ ATG.

Kde získáte aktuální informace?

Aktuální informace o činnosti PZZ ATG, vyhlášených programech (přihláška, zadání …), cenách, anonymních výsledcích a statistikách získáte:
 • na webu ATG – www.atg.cz, v sekci Zkoušení způsobilosti
 • u koordinátora PZZ ATG – Ing. Lucie Zavadilová, E-mail: zavadiloval@atg.cz

Na závěr trochu statistiky

Za dobu trvání akreditované činnosti, tj. od roku 2013 Poskytovatele zkoušení způsobilosti ATG bylo:
 • Vyhlášeno 45 programů zkoušení způsobilosti pro metody ET, LT, MT, PT, RT, UT a VT
 • Programů se účastnilo 112 NDT laboratoří z 20 států Evropy včetně Izraele
 • Více jak 60% laboratoří se programů účastní opakovaně
 • Souhrnný počet účastí ve všech programech je 445
Je snahou PZZ ATG uspokojit co nejvíce uchazečů v programech zkoušení způsobilosti v oblasti NDT.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL