Ultrasonic Testing (UT) < NDT zkoušení < Home

Ultrasonic Testing (UT)

Ultrazvuk je jednou ze základních metod nedestruktivního zkoušení. Ultrazvuková metoda umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem. UT metoda má největší dosah se všech NDT metod.

Je využívána především pro zkoušení tvářených polotovarů (plechy, výkovky, tyče, ...), svarů a odlitků. Uplatňuje se však významně i při zkoušení různých typů nekovových materiálů, jako jsou některé typy plastů a kompozitů. Výhodou této metody je možnost automatizace procesu kontroly, především u polotovarů jednoduchého tvaru (trubky, plechy, tyče apod.). Kromě vnitřních vad typu trhlin, dvojitosti, dutin apod. je možno zjišťovat i vady povrchové. Mezi další výhody patří např. okamžité zobrazení výsledků zkoušky.

Princip metody

Princip ultrazvukové metody využívá skutečnosti, že pevné materiály (kovové i nekovové) jsou dobrými vodiči zvukových vln. Ultrazvukové vlny vyslané do materiálu se odrážejí od každého rozhraní, a tedy i od vnitřních vad (nehomogenit). Čím vyšší je frekvence vlnění, tím menší vady je možno detekovat. Pro zkoušení se využívají frekvence od 0,5 MHz do 25 MHz.

Zkoušení materiálů pomocí ultrazvuku se neustále vyvíjí. Zdokonalují se jednak metody již zavedené, ať už jde o použití například digitálních přístrojů, propojování zkušebního přístroje přímo s počítačem a následné vyhodnocení, nebo použití speciálních sond. Objevují se ale i zcela nové přístupy ke zkoušení.

Jedním z nových přístupů ke zkoušení materiálu ultrazvukem je technika PHASED ARRAY. Metoda je založena na použití sady měničů a elektronice, která "tvaruje" svazek. Sonda phased array je složena ze soustavy miniaturních piezo-elektrických měničů, přičemž řídící elektronikou je ovládán každý měnič zvlášť, takže je možno formovat tvar svazku. Výstupem z řídící elektroniky je standardní signál ekvivalentní k A-zobrazení.

Mezi výhody této techniky patří možnost vygenerovat měnitelný úhel svazku pouze jednou sondou a tím pokrýt mnohem větší oblast zkoušeného předmětu bez posuvu sondy. Tím se zlepšuje prostorové rozlišení a hodnocení vad je přesnější.
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL