Pro koho je mezilaboratorní NDT zkoušení způsobilosti určeno? < Home

Pro koho je mezilaboratorní NDT zkoušení způsobilosti určeno?

Mezilaboratorní porovnávání NDT laboratoří v rámci zkoušení způsobilosti dle EN ISO/IEC 17043:2010 "Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti" je určeno pro všechny NDT laboratoře, které chtějí kontinuálně zlepšovat a posílit důvěru zákazníků, příp. akreditačních orgánů, v poskytované služby.

Jaké jsou cíle zkoušení způsobilosti v oblasti NDT?

Mezi typické cíle mezilaboratorních porovnávání patří:
  • vyhodnocení výkonosti poskytovaných služeb NDT laboratoří a jejich vzájemné porovnání kvality výsledků
  • zlepšování výkonosti úrovně služeb účastníků zkoušení způsobilosti
  • kontinuální zlepšování managementu laboratoří
  • posílení důvěry zákazníků v kvalitu poskytovaných služeb
  • splnění akreditačních požadavků
Potřeba trvalé důvěry ve výkonnost laboratoře je nejen důležitá pro laboratoře a jejich zákazníky, pro regulační orgány, ale též pro orgány akreditující laboratoře. Dále roste i potřeba zkoušení způsobilosti pro další činnosti posuzování shody, např. pro inspekce a certifikaci výrobků.

Způsobilost ATG s.r.o. pro provádění služby poskytovatele zkoušení způsobilosti ATG

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal ATG s.r.o. dne 15. 11. 2013 Osvědčení o akreditaci č. 627 / 2013 pro samostatný útvar "Poskytovatel zkoušení způsobilosti ATG" č. 7012 (zkratka PZZ ATG). Udělená akreditace se vztahuje na poskytování programů způsobilosti v oblasti nedestruktivního zkoušení pro NDT metody ET, LT, MT, PT, RT, UT a VT. Akreditace byla udělena na základě splnění požadavků ČSN EN ISO/IEC 17043.

Způsob provádění služby poskytovatele zkoušení způsobilosti v oblasti NDT

Pro každý kalendářní rok vyhlašuje ATG s.r.o. na webových stránkách program pro vybrané metody nedestruktivního zkoušení (NDT). Každý účastník zkoušení způsobilosti dostane v určeném termínu vzorek, odpovídající vyhlášenému programu v příslušné NDT metodě, k provedení zkoušky a vyhodnocení. Spolu s ním obdržíte samozřejmě i další informace a podklady nezbytné pro správné provedení.

Programy probíhají sekvenčním způsobem, kdy vzorek je postupně poskytovatelem předáván po provedené kontrole postupně od jednoho účastníka ke druhému.

Účastník zkoušení způsobilosti (každá laboratoř NDT) je veden anonymně pod přiděleným kódovým označením. Každý účastník zkoušení způsobilosti dostane na základě vyhodnocení kritérií daného programu zprávu o své výkonnosti a souhrnnou závěrečnou zprávu, kde je pod kódovým označením provedeno i jeho srovnání s ostatními účastníky.

Plán Programů zkoušek způsobilosti pro rok 2014

V roce 2014 byly realizovány dva Programy zkoušek způsobilosti a to pro metody MT a UT. Celkem se zúčastnilo 17 laboratoří.

Plán Programů zkoušek způsobilosti pro rok 2013

V roce 2013 byly realizovány dva Programy zkoušek způsobilosti a to pro metody PT a RT. Obou programů se účastnily 4 NDT laboratoře.

Proti výsledku zkoušení způsobilosti může každý účastník podat stížnost / odvolání.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ OSVĚDČENÍ O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI V OBLASTI NDT S VÝSLEDKY
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest